Till alla utbildningar

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Denna utbildning handlar om hur ESG (Environmental, Social and Governance) i analyser och strategier kan belysa de mervärden och merrisker som miljö, klimat, social hållbarhet och styrning tillför den finansiella analysen. Du får heltäckande och grundläggande kunskap kring olika ESG-strategier och analyser, samt kunskaper i den uppsjö av olika ESG-initiativ som marknaden har att förhålla sig till i form av ramverk, ratings och rapporter.

Betydelsen av ESG-analyser och strategier har de senaste åren ökat snabbt. Finansbranschen och näringslivets medvetenhet om hur ESG-perspektiven påverkar både risk och värdeskapande blir allt starkare. Med EU:s handlingsplan för hållbara finanser tillkommer lagstadgade krav på att offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer samt vad som får kallas för hållbara investeringar.

Samtidigt utvecklas ESG-området snabbt med förbättrade dataunderlag, utvecklade metoder och nya ramverk. För att hantera och navigera i detta snabbt föränderliga landskap av ESG-analyser och hållbara finanser behövs en grundläggande förståelse för hur väsentliga ESG-perspektiv skapar merrisk och mervärde samt vilka behov olika ESG-strategier svarar mot. Denna utbildning ger dig kunskap och verktyg för att självständigt hantera och analysera ESG-perspektiv i ditt arbete.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Omvärld och trender inom ESG-analys - vad händer just nu?
 • Strategier och förklaringsmodeller för olika typer av hållbara investeringar
 • Merrisk och mervärde utifrån ett ESG-perspektiv
 • Förståelse för väsentliga ESG-aspekter 
 • Hantering av utmaningar såsom datakvalité, värdekedjeperspektivet och egenrapportering från företagen
 • ESG-ratings: vilka ratings finns, vad skiljer dem åt och hur kan de användas i ESG-analyser 
 • Hur en ESG-rapportering genomförs 
 • Begrepp och ramverk för ESG-analys såsom PRI (Principles for Responsible Investment), SRI (Socially Responsible Investing), SDGs (Sustainable Development Goals), GRI (Global Reporting Initiative), TCFD (The Task Force on Climate-related Financial), GHG (Greenhouse Gas Protocol), Sustainable investment, Impact investing, Stranded assets, Shared value, etcetera

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Verksamma i finansbranschen eller bolagsledande position och som arbetar med exempelvis:
 • Kapitalförvaltning 
 • Investeringsstrategier 
 • Rådgivning 
 • Riskhantering 
 • Produktutveckling finansiella tjänster 
 • Investor Relations 
 • ESG-analys 
 • Ledning och styrning

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Målet är att du som deltagare efter genomförd utbildning har:
 • Grundläggande kunskaper kring hållbara och ansvarsfulla investeringar 
 • Grundläggande kunskaper kring olika strategier för hållbara och ansvarsfulla investeringar 
 • Kunskap om grundläggande ramverk och begrepp för ESG-analys 
 • Kunskap om relevanta ESG-/hållbarhetsaspekter för finansbranschen samt hur dessa bidrar till merrisk och mervärde 
 • Kompetens att förstå och utvärdera olika ESG-ratings och ESG-rapportering.

PROGRAM:

09.00   Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.15 ESG-aspekter – Environmental, Social, Governance
 • De väsentliga ESG-aspekterna
 • Hur de olika ESG-aspekterna inom environmental, social and governance definieras
10.00 Perspektiv på ESG-analys
Påverkan, risk och värdeskapande i en ESG-analys

10.30 Kaffe

10.45 Ramverk för ESG-analys och ESG-ratings
 • Genomgång av ramverk och ESG-ratings såsom: PRI, SDGs, GRI, TCFD, GHG
 • Olika ratings och vad som skiljer dem åt?
 • Hur de kan användas i ESG-analysen
12.00 Lunch

13.00 Omvärld och trender – vad händer inom ESG-området?
 • Hur ESG-området utvecklas just nu
 • Hur påverkas ESG-området av nya regleringar såsom TCFD, EU-taxonomin, Disclosureförordningen (SFDR) och andra delar av EU:s handlingsplan för hållbara finanser
14.15 Fika

14.30 ESG i praktiken
 • Vad innebär det att fram en ESG-strategi?
 • Hur ESG-rapportering och ESG-strategier kan analyseras
 • Genomgång av olika strategier för hållbara investeringar och krediter
 • Hur kan ESG-aspekterna generera merrisk och mervärde?
 • Externa intressenters roll för att definiera de väsentliga ESG-aspekterna
 • Vad finns det för informationskällor?
 • Hur kan datakvalitén bedömas?
16.30 Vi summerar dagen

17.00 Kursen avslutas