Till alla utbildningar

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – riskbedömning och åtgärder

Denna utbildning handlar om hur verksamheter som lyder under penningtvättslagen, exempelvis bolag inom finans- och spelbranschen, kan arbeta riskbaserat och förebyggande för att motverka penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism. Vi går bland annat igenom vilka lagkrav som finns, hur du gör riskbedömningar och hanterar misstänkta aktiviteter och transaktioner. Du får även lära dig hur du uppnår kundkännedom och arbetar med övervakning.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är en av vår tids största utmaningar både nationellt och globalt. Det allmänna medvetandet och mediala bevakandet är större än någonsin och samtidigt ökar kraven på myndigheternas tillsynsutövningar.

Om verksamheter förknippas med illegala tillgångar och penningtvätt eller används som kanaler för att finansiera terrorism, löper de risk för kännbara sanktioner i form av höga bötesbelopp och straffrättsligt ansvar för deras ledande befattningshavare och skadat förtroendet hos kunder, investerare och anställda. Under den här kursen får du lära dig hur du motverkar och förebygger detta.

DU FÅR LÄRA DIG:
 • Vad penningtvätt och finansiering av terrorism är och varför lagstiftningen behövs
 • Vilka krav som finns på din verksamhet utifrån penningtvättslagstiftningen
 • Att göra riskbedömningar och riskklassificeringar
 • Åtgärder för att uppnå kundkännedom
 • Vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser, misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas
 • Hur du bygger upp verksamhetens organisation och styrning för att hantera penningtvättsfrågor
 • Hur och vad som ska rapporteras till Finanspolisen
 • Hur uppföljning och övervakning av kunder går till
 • Hur du säkerställer regelefterlevnad internt
 • Att arbeta med internrapportering och internkommunikation
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Anställda och chefer hos verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen, exempelvis:
 • Compliance Officer och Compliancechefer
 • Advokater och andra jurister
 • IT-chefer
 • Projektledare, analytiker och utredare
 • Befattningshavare inom rättsväsendet
 • Revisorer och internrevisorer
 • Mäklare
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
 • Kunskap om vilka krav som finns på din verksamhet och hur du uppfyller dem
 • Lära dig hur och vad du ska rapportera till Finanspolisen
 • Praktiska verktyg, rutiner och metoder för att kunna arbeta med riskbedömning, kundkännedom, övervakning och rapportering
 • Lära dig hur din verksamhet kan organiseras och styras för att hantera penningtvättsfrågor och säkerställa regelefterlevnad
 • Djupare kunskap och förståelse för penningtvättsregelverken och dess uppbyggnad

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

09.30 Penningtvättsregelverken
 • Vad penningtvätt och finansiering av terrorism är
 • Syftet med regelverken
 • AML-direktiven
 • Översikt över de svenska penningtvättslagarna:
  - Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630),
  - Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11)

10.15 Kaffe

10.30 Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder
 • Allmän riskbedömning – underlag för riskanpassade rutiner, riktlinjer och processer
 • Riskklassificering
 • Åtgärder för kundkännedom
 • Rutiner för normala, förenklade och skärpta åtgärder
 • Hantering utifrån EU:s förordningar och listor över tredje länder med hög risk och icke samarbetsvilliga skatteparadis
 • Löpande uppföljning av affärsförbindelser
 • Åtgärder som vidtas av utomstående part eller genom outsourcing
11.15 Gästföredrag: Petra Wagner, Skatteverket
 • Riskvärdering
 • Riskbedömning
 • Samverkan mellan myndigheter
12.00 Lunch

13.00 Organisationen
 • Rollfördelning och kompetensbehov
 • Lämplighetsprövning, hotbild och skydd av anställda
 • Intern kommunikation och rapporteringsvägar
 • Kultur och regler om visselblåsning inom verksamheten
 • Kan din organisation sin egen KYC (Know Your Customer)?
13.45 Verklig huvudman
 • Det verkliga huvudmannaregistret
 • Vilka krav som ställs på verksamhetsutövaren
 • Hur Bolagsverket arbetar för att förhindra brott och missbruk av Bolagsverkets tjänster
14:15 Övervakning och rapportering
 • Övervakningsarbete i praktiken
 • Åtgärder som ska vidtas om avvikelser, misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas
 • Hur elektroniska system kan användas i granskningsarbetet
15.00 Kaffe

15.15 Övervakning och rapportering (forts.)
 • Verksamhetsutövarens skyldighet att lämna uppgifter till polisen
 • Vad och hur du rapporterar till Finanspolisen
 • Vad som händer efter rapporteringen
 • Penningtvättsregister – de som inte går under Finansinspektionens tillsyn
16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut