Till alla utbildningar

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

När den nya EU-lagen CSRD träder i kraft 2024 blir kraven på hållbarhetsredovisning betydligt mer omfattande och förändras i grunden. Denna tvådagarsutbildning syftar till att ge dig fördjupade och heltäckande kunskaper och färdigheter i att redovisa enligt CSRD och den nya rapporteringsstandarden ESRS. Du får bland annat lära dig vad lagen innebär för ditt företag, vad som ska redovisas, hur det ska redovisas och hur du ska hantera kraven på dubbel väsentlighetsanalys och risker. 

I EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ingår även ESRS (European Sustainability Reporting Standards), den nya obligatoriska standarden för hållbarhetsredovisning. Primärt fokus i utbildningen kommer vara att förbereda deltagarna på rapporteringsprocessen enligt ESRS.

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. CSRD:s grundprinciper

 • Vilka som omfattas av CSRD
 • Vad som behöver finnas med i redovisningen och hur informationen ska tas fram
 • Krav på granskning av revisor
 • Koppling till andra ramverk och redovisningskrav, såsom GRI, SASB TCFD, GHG och EU-taxonomin 

2. ESRS – den nya obligatoriska standarden för hållbarhetsredovisning

 • Vad den nya obligatoriska redovisningsstandarden ESRS innebär och hur du redovisar enligt den
 • Struktur och generella principer 
 • Generella krav 

3. Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS

 • Väsentlighetsanalysens ökade betydelse i CSRD och vad det innebär att den nu ska genomföras enligt principen om dubbel väsentlighet, det vill säga hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten
 • Hur du gör en dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS
 • Hur du kartlägger en organisations värdekedja

4. Generella upplysningar och information

 • Innebörden av kravet på att lämna information om de hållbarhetsfrågor där du identifierat störst påverkan, risker och möjligheter

5. Redovisning enligt de ämnes- och sektorspecifika standarderna

 • Fördjupning i hur du ska redovisa enligt de ämnes- och sektorspecifika standarderna 
 • Struktur på standarden
 • Val av upplysningar utifrån väsentlighetsanalys
 • Kvalitativa vs kvantitativa upplysningar
 • Krav på redovisning och redovisningsstruktur

6. Din egen plan för att redovisa enligt CSRD/ESRS

 • Hur du omsätter dina kunskaper från utbildningen för att ta fram en handlingsplan för vad som behöver göras i din organisation för att redovisa enligt CSRD/ESRS. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som behöver förstå CSRD och ESRS och de nya krav detta medför på företags hållbarhetsredovisning.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

 • God kunskap om CSRD och de förändringar direktivet innebär
 • God kunskap om den nya standarden för hållbarhetsredovisning ESRS 
 • Den kunskap som krävs för att redovisa enligt de nya kraven i CSRD
 • Förståelse för vilka steg din organisation behöver vidta för att genomföra redovisningen
 • Förståelse för hur CSRD relaterar till andra ramverk för hållbarhetsredovisning

PROGRAM:

PROGRAM

DAG 1 

09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.30 Introduktion till CSRD

 • Syftet med CSRD
 • Koppling till andra ramverk och redovisningskrav, såsom GRI, SASB TCFD, GHG och EU-taxonomin 

09.50 CSRD:s grundprinciper 

 • Vilka som omfattas av CSRD
 • Vilka redovisningskrav som ingår i CSRD
 • Dubbel väsentlighet – hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten
 • Krav på granskning av revisor

10.30 Kaffe

11.00 ESRS – ny obligatorisk standard för hållbarhetsredovisning

Den gemensamma standarden för hållbarhetsredovisning, ESRS, ger tydliga krav för hur företag ska hållbarhetsredovisa i enlighet med CSRD. Här introducerar vi ESRS struktur och generella principer. Vi går också igenom de tre kategorier som standarden utgörs av och de underliggande standarderna. 

 • Övergripande standarder – generella krav och upplysningar 
 • Ämnesspecifika standarder – exempelvis för biologisk mångfald, utsläpp, arbetsvillkor i värdekedjan och affärsetik
 • Sektorspecifika standarder för högrisksektorer (som förväntas lanseras sommaren 2023) – exempelvis olja och gas, kol och gruvarbete, textil och jordbruk

12.00 Lunch 

13.00 Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS

Väsentlighetsanalysen får en ökad betydelse i CSRD och en förändring är att den nu ska genomföras enligt principen om dubbel väsentlighet, det vill säga hur företaget påverkar hållbarhetsaspekter i omvärlden, samt hur hållbarhetsaspekter i omvärlden kan utgöra risker och möjligheter för företagets finansiella ställning. Här går vi igenom hur du gör en dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS, samt avslutar med en övning i kartläggandet av en organisations värdekedja. 

14.30 Generella krav enligt ESRS del 1

Här fortsätter vi gå igenom de generella kraven för hur du rapporterar enligt ESRS, och avslutar med en övning i att genomföra organisationens väsentlighetsanalys.

15.15 Fika 

15.45 ESRS del 2: Generella upplysningar (information)

Här går vi igenom den information som företag och organisationer ska inkludera i sin hållbarhetsredovisning, samt avslutar med en övning där deltagarna får fördjupa sina kunskaper i standarden. 

16.40 Vi summerar dagen 

17.00 Dagen avslutas 


DAG 2 

09.00 Introduktion för dagen

Vi introducerar agendan för dagen, summerar gårdagen, samt tid för att besvara frågor.

09.30 Fortsättning på ESRS del 2

Företag och organisationer förväntas delge information om de hållbarhetsfrågor där de identifierat störst påverkan, risker och möjligheter. Här går vi igenom vad företag och organisationer förväntas rapportera på i relation till sina mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

10.00 Kaffe 

10.20 Att redovisa enligt de ämnes- och sektorspecifika standarderna i ESRS

Fördjupning i hur redovisning av de ämnes- och sektorspecifika standarderna genomförs enligt kraven i CSRD och standarden ESRS. 

 • Struktur på standarderna
 • Val av upplysningar utifrån väsentlighetsanalys
 • Kvalitativa vs kvantitativa upplysningar
 • Krav på redovisning och redovisningsstruktur

Vi avslutar med en övning där deltagarna får lära sig att navigera i de olika standarderna. 

12.00 Lunch

13.00 Workshop: utforma en plan för att kunna redovisa enligt ESRS

Deltagarna får arbeta i grupper med ett fiktivt bolag där de får fördjupa sig i såväl generella som ämnes- och sektorspecifika standarder, och utforma en plan och strategi för rapporteringsprocessen. 

15.15 Fika 

15.45 Egen handlingsplan

Här får deltagarna omsätta sina kunskaper från utbildningen genom att påbörja en handlingsplan för vad som behöver göras i sina respektive organisationer för att kunna redovisa enligt ESRS. 

16.30 Vi summerar dagen 

17.00 Dagen avslutas